REGULAMIN SALONU IVROXE

  Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez IvRoxe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 10/88 (zwaną dalej „IvRoxe").
  Rezerwując i dokonując zakupu usług w salonie zdrowia IvRoxe (zwanym dalej „Salonem"), akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu świadczenia usług.

  Zasady rezerwacji

  1. Wszystkie wizyty w Salonie odbywają się po wcześniejszym umówieniu.
  2. Zarezerwować wizytę w Salonie można poprzez:
  1. naszą stronę internetową - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
  2. wysłanie wiadomości na profilu Salonu na Instagramie;
  3. kontakt telefoniczny.
  1. Aby zapisać się na wizytę, należy podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz rodzaj usługi, na którą Klient chce się zapisać.
  2. Jednocześnie z rezerwacją wizyty Klient powinien wyrazić – jeżeli to niezbędne - zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji wizyty w Salonie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

  Zasady dotyczące wizyty w Salonie i odwoływania wizyty

  1. Salon jest czynny w godzinach 9:00 – 21:00 od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
  2. Przed wizytą (sesją) w Salonie należy zapoznać się z przeciwwskazaniami do wybranego zabiegu i powiadomić pracownika Salonu o przeciwskazaniach, jeżeli takie występują.
  3. Na wizytę należy przyjść odpowiednio wcześniej (5-15 minut przed planowanym rozpoczęciem).
  4. W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę należy ją odwołać poprzez skontaktowanie się z pracownikiem IvRoxe w godzinach pracy Salonu, nie później niż na 6 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty (dotyczy sesji w dniu planowanej wizyty po godzinie 15.00), przy tym że dla porannych sesji do godziny 14.00 należy odwołać je w dniu poprzedzającym wizytę.
  5. Zmiana czasu wizyty do Salonu może być zrealizowana nie później niż na 6 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty (dotyczy sesji w dniu planowanej wizyty po godzinie 15.00), lub później niż w dniu poprzedzającym wizytę dla porannych sesji do godziny 14.00, przedpłata nie podlega zwrotowi.
  6. W przypadku niestawienia się lub zbyt późnego odwołania wizyty Salon zastrzega sobie prawo do żądania opłacania kolejnych wizyt na zasadzie przedpłaty.
  7. Jeżeli Klient posiada wykupiony pakiet (abonament) masaży, w przypadku niepojawienia się Klienta albo zbyt późnego anulowania wizyty, zabieg zostanie uznany za zrealizowany, a jego koszt zostanie potrącony z pakietu (abonamentu) Klienta.
  8. W przypadku planowania wizyty z wykorzystaniem vouchera (opisanego poniżej) i niepojawienia się Klienta albo odwołania wizyty bez zachowania zasad określonych w pkt 4 powyżej, voucher traci ważność lub zostanie uznany za wykorzystany.
  9. Jeżeli Klient spóźni się na wizytę, Salon nie gwarantuje odbycia wizyty w całym zaplanowanym czasie, w szczególności, gdy grafik specjalisty nie pozwoli przedłużyć sesji. Jeżeli opóźnienie nastąpi z winy Salonu, wizyta zostanie odpowiednio przedłużona.
  10. Klient może przekazać swoją rezerwację innej osobie poprzez wcześniejsze poinformowanie o tym Salonu.
  11. W przypadku stawienia się Klienta podczas wizyty pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających Salon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania sesji. W takiej sytuacji w przypadku dokonania przedpłaty nie podlega ona zwrotowi.

  Zasady przedpłaty

  1. Na zasadzie przedpłaty Salon realizuje wizyty wyłącznie dla par oraz sesje trwające dłużej niż 1,5 godziny. Przedpłata wynosi 50% lub więcej całkowitego kosztu usługi.
  2. W przypadku odwołania wizyty później niż na 6 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty (dotyczy sesji w dniu planowanej wizyty po godzinie 15.00), lub później niż w dniu poprzedzającym wizytę dla porannych sesji do godziny 14.00, przedpłata nie podlega zwrotowi.
  3. W przypadku odwołania wizyty później niż na 24 godziny przed sesją, ale nie później niż na 6 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty – jeżeli wizyta miała się odbyć tego samego dnia albo nie później niż do godz. 15-ej – jeżeli wizyta miała się odbyć dnia następnego, Salon zwraca 50% należności, które zostały zapłacone na poczet przedpłaty.
  4. W przypadku odwołania wizyty wcześniej niż na 24 godziny przed sesją – przedpłata podlega zwrotu w 100%.

  Dostępne metody płatności:

  1. Gotówka

  2. Płatność kartą

  3. Przelew bankowy

  4. Płatność blikiem


  Cennik usług

  Aktualny cennik naszych usług możesz sprawdzić poprzez:

  1. naszą stronę internetową www.ivroxe.com ;
  2. profil na Instagramie (w zapisanych stories ceny usług);
  3. kontakt telefoniczny z recepcją Salonu.

  Abonament:

  1. Abonament obejmuje dziesięć wizyt.
  2. Formy płatności za abonament:
  1. 100% przedpłaty z góry;
  2. przedpłata 50% w dniu pierwszej wizyty, a druga część (50%) - w dniu czwartej wizyty.
  2. Abonament zakupiony w jednym z Salonów można wykorzystać w innym Salonie IvRoxe. Jeżeli pakiet jest realizowany w innym mieście i występuje różnica w cenie, Klient powinien pokryć różnicę w cenie za każdą usługę z abonamentu wykorzystaną poza miastem, w którym dokonano zakupu.

  3. Abonament można wykupić dla więcej niż jednej osoby. Z jednego abonamentu może korzystać kilka osób.

  4. Klient może przekazać swoją wizytę z abonamentu osobie trzeciej. Aby to zrobić, Klient musi jedynie powiadomić administratora Salonu o dokonaniu takiej zmiany.

  5. Okres ważności abonamentu wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Po wygaśnięciu abonamentu niewykorzystane wizyty przepadają.

  Karty podarunkowe (vouchery)

  1. Klient może zakupić Kartę Podarunkową (voucher) na dowolną kwotę lub usługę albo na kilka usług.
  2. Voucher można nabyć w formie elektronicznej lub papierowej.
  3. Voucher może być imienny albo kwotowy; w przypadku vouchera imiennego może on być wykorzystany tylko przez osobę wskazaną w takim voucherze (dopuszczalne jest przekazania vouchera innej osobie, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym Salonu przez Klienta wskazanego w voucherze. Voucher kwotowy może być przenoszony bez ograniczeń.
  4. Aby otrzymać voucher papierowy, Klient powinien udać się do dowolnego Salonu i zakupić voucher u administratora danego Salonu. Oferujemy również pakowanie vouchera na prezent.
  5. Aby zakupić voucher w formie elektronicznej, Klient powinien skontaktować się z wybranym Salonem poprzez nasz profil na Instagramie lub zadzwonić pod numer Salonu. Po opłaceniu wybranego masażu lub kwoty bonu należy przesłać potwierdzenie z banku. W ciągu 12 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia Klient dostanie voucher na podany przez niego adres mailowy.
  6. Voucher może zostać wykorzystany w każdym Salonie IvRoxe na terenie całej Polski.
  7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę ani na żadne inne świadczenie.
  8. Płacąc za wizytę za pomocą Karty Podarunkowej, należy przekazać administratorowi voucher w formie papierowej lub zdjęcie certyfikatu elektronicznego.
  9. Termin ważności vouchera wynosi 3 miesiące od daty zakupu. W przypadku upływu terminu ważności vouchera termin ten może zostać jednorazowo przedłużony o jeden miesiąc za opłatą 50 PLN.

  Ochrona danych osobowych
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: www.ivroxe.com, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

  Postępowanie reklamacyjne
  1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług na adres poczty elektronicznej ivroxe@gmail.com lub pisemnie na adres Salonu.
  2. Reklamacje rozpatruje IvRoxe.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. IvRoxe dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Klienta. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji IvRoxe niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
  5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy IvRoxe wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody IvRoxe wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
  W razie sporu z IvRoxe Klient ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez zwrócenie się do:

  • stałego polubownego sądu konsumenckiego o mediację;
  • Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  • Federacji Konsumentów

  Postanowienia końcowe

  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone a w pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

  IvRoxe może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.ivroxe.com. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie www.

  Zasady mające zastosowanie w przypadku zamawiania usług za pośrednictwem strony internetowej www.ivroxe.com

  Odstąpienie od umowy

  Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem strony internetowej zawarł umowę o świadczenie usługi Salonu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie dokument potwierdzający zakup usługi. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: IvRoxe sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 10/88 lub mailowo na adres: ivroxe@gmail.com

  Wykonując prawo do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie www.

  W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

  IvRoxe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

  Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po skorzystaniu z usługi.

  Pn - nd 09:00 - 21:00
  ©2021 Ivroxe. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Masaż leczniczy⠀•⠀ Masaż leczniczy z elementami terapii manualnej⠀•⠀Masaż ogniowy⠀•⠀Masaż drenażem limfatycznym⠀•⠀Masaż twarzy⠀•⠀Poradnia Psychologiczna⠀•⠀Relax dla dwojga ⠀•⠀Masaż gorącymi kamieniami⠀•

  Masaż leczniczy⠀•⠀ Masaż leczniczy z elementami terapii manualnej⠀•⠀Masaż ogniowy⠀•⠀Masaż drenażem limfatycznym⠀•⠀Masaż twarzy⠀•⠀Poradnia Psychologiczna⠀•⠀Relax dla dwojga ⠀•⠀Masaż gorącymi kamieniami⠀•

  Masaż leczniczy⠀•⠀ Masaż leczniczy z elementami terapii manualnej⠀•⠀Masaż ogniowy⠀•⠀Masaż drenażem limfatycznym⠀•⠀Masaż twarzy⠀•⠀Poradnia Psychologiczna⠀•⠀Relax dla dwojga ⠀•⠀Masaż gorącymi kamieniami⠀•

  Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.