Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona ivroxe.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę ivroxe.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę ivroxe.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony ivroxe.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

2. USŁUGODAWCA – IVROXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: ul. Postępu 10/88, 02-676, Warszawa, Polska, adres do doręczeń: ul. Postępu 10/88, 02-676, Warszawa, Polska, NIP 5213965445, REGON: 386747263, wpisana do krajowego rejestru sądowego PPD numerem KRS 0000968153, adres poczty elektronicznej: ivroxe@gmail.com, tel. +48733661128

3. USŁUGOBIORCA/KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: zapoznanie się z treścią strony, kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem żródeł podanych na stronie, samodzielne rezerwacje terminów na usługi z zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, samodzielne procesowanie płatności na rzecz Usługodawcy za wybrane usługi.

2. Kody PKD:96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

3. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta kończy się po wykonaniu usługi na rzecz usługobiorcy, albo podczas odstąpienia od umowy drogą wskazaną w Regulaminie.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1. Komputer/smartfon/tablet z dostępem do Internetu,

2. dostęp do poczty elektronicznej,

3. przeglądarka internetowa,

4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony ivroxe.com należy wejść na stronę internetową ivroxe.com, dokonać wyboru wymienionego na stronie zabiegu, zapoznać się z opisem wybranego zabiegu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów/Umów się/Rezerwuj " – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

5. Zawierając umowę klient/ usługobiorca oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu masażu/usługi świadczonej przez Roksolana Filippova IvRoxe. W przypadku wątpliwości co do obecności przeciwwskazań do wykonania usługi na rzecz klienta/usługobiorcy, przez Roksolana Filippova IvRoxe/ usługodawcy, klient jest zobowiązany skontaktować się z odpowiednim lekarzem/specjalistem w celu konsultacji profesjonalnej. Jeśli między Roksolana Filippova IvRoxe a klientem wystąpią spory dotyczące odpowiedniego stanu zdrowia, które mogą zaszkodzić stanu zdrowia klienta lub osoby wykonującej zabieg/usługę po stronie Roksolana Filippova IvRoxe na rzecz klienta, klient jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie od odpowiedniego lekarza.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Roksolana Filippova IvRoxe umowy świadczenia usług, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.6. UPRAWNIENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą mailową nie póżniej niż za 6 godzin roboczych podmiotu Roksolana Filippova IvRoxe i wysyłając je na adres mykytjukroksolana@gmail.com podany w niniejszym Regulaminie.

2. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby, która zawarła umowę w celu wykonania usługi przez Roksolana Filippova IvRoxe. Numer telefonu, datę i godzinę na którą usługobiorca był zapisany. Dodatkowo muszą być wskazane wszystkie kluczowe i niezbędne informacji w celu szybkiej i łatwej indentyfilacji osoby odstąpującej od umowy. Numer konta bankowego, na które zostaną zwrócone koszty za nierealizowaną usługę.

2.1 Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez telefoniczny kontakt z osobą odpowiedzialną po stronie Roksolana Filippova IvRoxe, jednak Roksolana Filippova IvRoxe zastrzega za sobą prawo dodatkowo żądać odstąpienia od umowy drogą poczty elektronicznej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy koszty będą zwrócone w ciągu 10 dni roboczych na konto bankowe wskazane przez klienta w drogą poczty elektronicznej lub innym alternatywnym sposobem zaakceptowanym przez Usługodawcę.

4. W przypadku odstąpienia od umowy mniej niż za 6 godzin roboczych do daty i godziny wyznaczonej przez klienta i potwierdzonej przez Roksolana Filippova IvRoxe jako termin wykonania usługi, zwracane są 50% od sumy pierwotnie wpłaconej na konto Roksolana Filippova IvRoxe/ usługodawcy.


7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ivroxe@gmail.com

3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ivroxe.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością ivroxe.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony ivroxe.com, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony ivroxe.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.Pn - nd 09:00 - 21:00
©2021 Ivroxe. Wszelkie prawa zastrzeżone

Masaż leczniczy⠀•⠀ Masaż leczniczy z elementami terapii manualnej⠀•⠀Masaż ogniowy⠀•⠀Masaż drenażem limfatycznym⠀•⠀Masaż twarzy⠀•⠀Poradnia Psychologiczna⠀•⠀Relax dla dwojga ⠀•⠀Masaż gorącymi kamieniami⠀•

Masaż leczniczy⠀•⠀ Masaż leczniczy z elementami terapii manualnej⠀•⠀Masaż ogniowy⠀•⠀Masaż drenażem limfatycznym⠀•⠀Masaż twarzy⠀•⠀Poradnia Psychologiczna⠀•⠀Relax dla dwojga ⠀•⠀Masaż gorącymi kamieniami⠀•

Masaż leczniczy⠀•⠀ Masaż leczniczy z elementami terapii manualnej⠀•⠀Masaż ogniowy⠀•⠀Masaż drenażem limfatycznym⠀•⠀Masaż twarzy⠀•⠀Poradnia Psychologiczna⠀•⠀Relax dla dwojga ⠀•⠀Masaż gorącymi kamieniami⠀•

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.
Ok